•  
   
 
  • بیمه سرمد
   بیمه سرمد
   آدرس: ساختمان مرکزی :تهران، بلوار آفریقا، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش خیابان آرش غربی، پلاک 113، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه اول
   کد پستی: 1917743154
   تلفن: مرکز تمـاس : 43954000 (021)
   امورمشتریان : 43963(021)
   فکس: 43954954(021)
   پست الکترونیک: info@sarmadins.ir
   آدرس وب سایت: http://www.sarmadins.ir
   ساعات کاری: * شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 16:30
   * پنج شنبه7:45 تا 12:45
  • نزدیکترین مرکز دریافت خسارت

   جرﯾﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺧﻮﺷﻨﺎم و ﺗﻮاﻧﺎ از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ، اﻋﺘﺒﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻓﻌﺎل ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺳﻬﺎم آن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

   ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﻰ ﻃﺮف ﻗﺮارداد

   ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻰ ﺑﯿﻤﻪ، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت، ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﻰ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت، و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم و دﺳﺘﺮﺳﻰ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت، و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﻰ ...

   ﻣﻌﺎوﻧﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ

   ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس و ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻄﻠﻮب، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺮﺗﻔﻮ، اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.

   ﺛﺒﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﮑﺎﯾﺎت

   ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﻰ ﻣﻨﻌﻄﻒ، ﺳﺮﯾﻊ و ﭼﺎﺑﮏ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻤﺪه ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺮﮐﺘﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ.
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان