•  
   
 
  • شوراها، کارگروه ها، کمیته ها

   شورای تبلیغات

   اعضا:

   • جناب آقای دکتر مجتبی کاتب
   • جناب آقای مفید امینی
   • جناب آقای روح‌اله علیپور یزدی
   • جناب آقای مهدی مهدوی
   • جناب آقای رامتین حامی فرد، دبیر شورای تبلیغات
   • مشاور تبلیغاتی شرکت

   وظایف:

   • تهیه برنامه اطلاع رسانی و تبلیغات شرکت در هر سال بنا به اهداف و برنامه های شرکت های در بازاریابی وفروش و سایر بخش های مربوط
   • اظهارنظر و نهایی سازی سرفصل های برنامه تبلیغاتی و روابط عمومی پیشنهادی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات در هر سال
   • اظهارنظر و نهایی سازی بودجه پیشنهادی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات هر سال تا پایان بهمن ماه سال قبل
   • تعیین حدود اختیارات مدیر برای اجرای برنامه های روابط عمومی و تبلیغات در هر سر فصل
   • نظارت بر اجرای برنامه های روابط عمومی و تبلیغات
   • بررسی و اظهار نظر پیشنهادات مدیریت روابط عمومی و تبلیغات در موارد خاص، خارج از حدود اختیارات مدیر

   هیات عامل

   اعضا:

   • جناب آقای دکتر مجتبی کاتب
   • جناب آقای مفید امینی
   • جناب آقای سید روح الله علیپور یزدی
   • جناب آقای مهدی مهدوی

   وظایف:

   • بررسی فعالیتها و برنامه های جاری شرکت

   کمیته انتصابات

   اعضا:

   • جناب آقای دکتر مجتبی کاتب
   • جناب آقای مفید امینی
   • جناب آقای سید روح‌اله علیپور یزدی

   وظایف:

   • بررسی و ارزشیابی مشاغل و شاغلین براساس ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل
   • بررسی و اعلام نظر در خصوص سوابق تجربی مربوط ، مشابه و غیرمربوط
   • بررسی و انطباق پست های سازمانی با مشاغل
   • بررسی و اظهار نظر در خصوص انتصاب و ارتقاء کارمندان با توجه به ضوابط این دستورالعمل
   • بررسی و اعلام نظر در زمینه دوره های آموزشی، کارآموزی یا محتوای دوره ها از نظر انطباق با طرح طبقه بندی مشاغل
   • ارزیابی و تعیین امتیازات دوره های کارآموزی و آموزشی مربوط
   • بررسی و پیشنهاد اصلاحات لازم در طرح طبقه بندی مشاغل و آئین نامه اداری و استخدامی
   • هم‌ترازی سایر عناوین مدیریت و سرپرستی با عناوین جدول مشاغل مدیریت و سرپرستی

   شورای فنی و مشاوران

   اعضا:

   • جناب آقای مفید امینی
   • سرکار خانم الهام جلوی دبیر شورای فنی
   • جناب آقای غلامعلی ثبات، عضو فنی شورا
   • جناب آقای مجید حبیبی
   • جناب آقای اکبر رواقی
   • جناب آقای حمیدرضا منصوری، عضو حقوقی شورا
   • جناب آقای علی رستمی
   • جناب آقای فرامز خجیر

   وظایف:

   • بررسی و اظهار نظر در خصوص دستورالعملها و روشهای اجرایی فعالیت های بیمه ای شرکت اعم از موارد صدور و یا خسارت.
   • بررسی و تصویب موارد خاص از جمله انعقاد قرارداد، اعلام نرخ و شرایط، صدور بیمه نامه و شرایط خصوصی بیمه نامه ها و پرداخت خسارت و یا سایر اموری که در زمره عملیات بیمه ای شرکت قرار میگرد.
   • تعیین روشهای اجرایی در مواردی که در مصوبات شورای عالی بیمه، مقررات و دستورالعملهای جاری بیمه مرکزی پیش بینی نشده و یا نیازمند تفسیر و رفع ابهام باشد.
   • بررسی و تصویب طرح های نوین بیمه ای برای پیشنهاد به مراجع ذیربط که از طرف مدیریتهای فنی و یا بعضاً توسط شورا تهیه میشود.
   • بررسی و تعیین حدود اختیارات هر یک از عوامل اجرایی و فنی در خصوص عقد قرارداد، صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت و پیشنهاد
   • جهت تصویب مقامات صلاحیتدار.
   • تطبیق و همسوسازی آیین نامه ها و روشهای اجرایی شرکت با روند ملی و بین المللی صنعت بیمه.
   • بررسی و اظهار نظر در خصوص ضوابط عقد قرارداد با موسسات تشخیصی و درمانی که از طرف مدیریت ذیربط پیشنهاد میگردد.
   • بررسی و اظهار نظر در خصوص ضوابط و فرایند اجرایی انتخاب پزشکان و کارشناسان معتمد در رشته های مختلف بیمه ای.
   • بررسی و اظهار نظر در خصوص برنامه ها و قراردادهای اتکایی شرکت که از طرف مدیریت مربوطه تهیه و پیشنهاد گردیده است جهت
   • تصویب مدیریت عامل.
   • بررسی و اظهار نظر در خصوص موارد ارجاعی از طرف مدیر عامل و یا معاون فنی شرکت.

   کمیسیون معاملات

   اعضا:

   • جناب آقای دکتر مجتبی کاتب، رئیس کمیسیون
   • جناب آقای سید روح الله علیپور یزدی
   • جناب آقای مهدی مهدوی، نماینده مدیرعامل در کمیسیون معاملات
   • جناب آقای حسین نظریان، دبیر کمیسیون
   • جناب آقای محمد کیانی، عضوکمیسیون

   وظایف:

   • تعیین نحوه انجام معامله از قبیل استعلام، مناقصه عمومی، مناقصه محدود، مزایده عمومی، مزایده محدود و یا مذاکره در مواردی که آیین نامه مقررات خاصی را معین نکرده است.
   • منظور تعداد دفعات و نحوه انتشار آگهی و یا ارسال
   • تأیید کفایت اسناد مناقصه و یا مزایده که از طرف واحد مربوطه تهیه شده است، به
   • نامه و تشخیص ضرورت حضور یا عدم حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه قرائت پشنهادها. دعوت بررسی و تایید نرخ عادلانه یا پایه.
   • تعیین نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه و یا مزایده.
   • ارزیابی شکلی و مالی درخصوص پیشنهادهای ارائه شده و اعلام تصمیم در مورد آنها.
   • ارزیابی فنی، بازرگانی و بررسی صلاحیت مناقصه گران / مزایده گران و در صورت لزوم ارجاع آن به کمیته فنی - بازرگانی.
   • تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط مندرج در این آیین نامه.
   • بندی انجام مناقصه / مزایده و پایش برنامه زمانی انجام آنها.
   • تهیه و تنظیم جدول زمان
   • تصمیم گیری درخصوص تجدید یا لغو مناقصه / مزایده طبق شرایط مندرج در این آیین نامه.
   • پیشنهاد امضاء کنندگان قراردادهایی که به تائید کمیسیون معاملات رسیده باشد.

   کمیته تطبیق مقررات

   اعضا:

   1. جناب آقای محمد حسینی کنارویی، رئیس کمیته
   2. جناب آقای مهدی مهدوی، دبیر کمیته
   3. جناب آقای وحید اقبالی
   4. جناب آقای حامد عابدینی

   کمیته جبران خدمات کارکنان

   اعضا :
   • جناب آقای دکتر مجتبی کاتب
   • جناب آقای پژمان نریمانی، دبیر کمیته
   • جناب آقای مفید امینی
   • جناب آقای سید روح اله علیپور یزدی
   • جناب آقای مهدی مهدوی
   • جناب آقای علی جوانمردی وزیری
   • جناب آقای مهدی امینیان

   کمیته سرمایه گذاری

   • اعضا:

   • جناب آقای فرهنگ شیرزاد، رئیس کمیته
   • جناب آقای سید روح اله علیپور یزدی
   • جناب آقای محمد حسینی کنارویی، عضو هیات مدیره
   • سرکار خانم ویدا بیگدلی
   • سرکار خانم مهرناز معین‌فرد، دبیر کمیته
   • جناب آقای محمد کیانی
   • جناب آقای ابوالفضل نطقی اسکوئی

   وظایف:

   • تهیه، تدوین و یا هرگونه تغییر در استراتژی سرمایه گذاری

   کمیته حسابرسی

   اعضا:

   • جناب آقای پرویز مقدسی، رئیس کمیته
   • جناب آقای سید روح‌اله علیپور یزدی
   • جناب آقای قربان دانیالی
   • جناب آقای قربان قدیری
   • جناب آقای وحید اقبالی، دبیر کمیته


   وظایف:

   • مطابق با منشور کمیته حسابرسی شرکت های سهام عام (انتشار یافته از سوی سازمان بورس اوراق بهادار)

   ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ

   اﻋﻀﺎء :

   • جناب آقای دکتر مجتبی کاتب، رئیس کمیته
   • سرکار خانم مرجان امیرانی، دبیر کمیته
   • جناب آقای مفید امینی
   • جناب آقای فرزین کریمی


   وﻇﺎﯾﻒ:

   • ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری، راﻫﺒﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺟﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ
   • ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪاوم جهت ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺻﺪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ
   • ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه آﺧﺮﯾﻦ روش ﻫﺎ و رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻟﮕﻮﮔﯿﺮی و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی، ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ
   • ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ رﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع رﯾﺴﮏ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، ﺑﯿﻤﻪ ای،
   • ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﺑﺎزار، ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ، اﻋﺘﺒﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ/ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﻤﯽ ﺳﺎزی، رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی رﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ
   • ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و اﻗﺪام ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی، ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی و ﺣﻤﺎﯾﺖ
   • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد (ICT) ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ
   • ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری، راﻫﺒﺮی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ
   • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ISO 31000


   ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ

   • اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺟﺮا و اﺳﺘﻘﺮار ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ، ﮔﺰارش و ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ
   • ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی، آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ
   • ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺳﻨﺠﺶ، ﭘﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏ و ﺗﺮوﯾﺞ آن در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن
   • ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮای اﯾﺠﺎد درک روﺷﻦ و ﺑﺮوز ﻧﻤﻮدن داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ رﯾﺴﮏ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن
   • ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ


   ﮔﺰارش دﻫﯽ

   • ﺑﺮرﺳﯽ، ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎزی و ﮔﺰارش دﻫﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﻮاع رﯾﺴﮏ در ﺳﺎزﻣﺎن
   • ﺗﺪوﯾﻦ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﺗﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ
   • ﺗﺪوﯾﻦ و اراﺋﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰارشﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان