•  
  • فهرست پرسش های بیمه گذاران

   تفاوت قرارداد عمومی بیمه باربری داخلی و قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی ) که جزو بیمه های مسئولیت می باشد چیست ؟

   در بیمه نامه های باربری داخلی مورد بیمه شامل محموله می باشد و بیمه گذار صاحب کالا است. اما در بیمه نامه های مسولیت متصدیان حمل و نقل مورد بیمه شامل مسئولیت متصدیان حمل و نقل در مقابل صاحب کالا بوده و بیمه گذار شرکت حمل و نقل می باشد. در بیمه نامه باربری داخلی در صورت وقوع خسارت احتمالی بیمه گر می تواند حق جانشینی خود را نسبت به شرکت حمل و نقل جهت جبران خسارت وارده اعمال کند اما در بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی حق جانشینی بطور معمول نسبت به متصدی حمل و نقل لحاظ نمی شود اما ممکن است در مورد مسبب حادثه (مانند راننده) این حق اعمال گردد. بیمه نامه باربری داخلی قرارداد مستقیم بین صاحبان کالا و شرکتهای بیمه ای می باشد. بنابراین در این نوع قراردادها مذاکرات رو در رو یکی از عوامل موثر در اجرای بهینه مفاد قرارداد و حفظ منافع بیمه گر و بیمه گذار می باشد. حال آنکه در قراردادهای بیمه های مسئولیت متصدیان حمل و نقل، صاحبان کالا در انتخاب بیمه گر هیچگونه نقشی نداشته و برای جبران خسارت می بایست به متصدی حمل و نقل مراجعه و شرکت حمل و نقل نیز قبل از هر گونه پاسخگویی ابتدا از شرکت بیمه خود (بیمه گر مسئولیت متصدی حمل و نقل) درخواست جبران خسارت می نماید که این پروسه تا حد زیادی دسترسی صاحبان کالا به حقوق خود را در مواقع وقوع خسارت با مشکلات مواجه می سازند.

   آیا نرخ بیمه شخص ثالث در شرکت های بیمه یکسان است ؟

   نرخ بیمه نامه خودرو شامل شخص ثالث و سرنشین برای کلیه شرکت های بیمه در سراسر ایران یکسان و تابع بخشنامه سازمان بیمه مرکزی می باشد .

   مهلت شروع به حمل بیمه نامه های باربری وارداتی و صادراتی چه مدت می باشد ؟

   مطابق با ماده 20 شرایط عمومی بیمه باربری –صادراتی ، بیمه گذار موظف است کالای موضوع بیمه نامه را حداکثر در مدت دو سال از تاریخ صدور بیمه نامه حمل نماید . در غیر این صورت بیمه نامه فاقد اعتبار بوده و بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارتهای مربوط به محمولاتی که بعد از مهلت مقرر حمل می‌گردد، ندارد . البته حق بیمه مربوط به محمولات حمل نشده با توجه به مستندات ارائه شده توسط بیمه گذار قابل استرداد خواهد بود .

   لطفا مفهوم دقیق ارزش جایگزینی در بیمه‌های آتش سوزی را با مثال واضح توضیح دهید.

   این بیمه‌نامه بیشتر توسط واحدهای صنعتی و و تولیدی خریداری می‌شود. به دلیل شرایط اقتصادی و افزایش قیمتها و استهلاک، اموال معمول اارزش خود را از دست می‌دهند. اگر بیمه‌گذار اموال خود را به قیمت روز بیمه کند وخسارتی به اموال وارد شود، امکان خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و ساخت مجدد ساختمان ودر نهایت تجدید فعالیت اقتصادی مشکل خواهد بود. بنابراین بیمه‌گذار اموال خود را به قیمت نو یا جایگزینی بیمه می‌کند. مثال:ساختمان یک واحد تولیدی اکنون متری 1.000.000ریال ارزش دارد ولی اگر خسارت ببیند باید متری 4.000.000 ریال هزینه بازسازی نماید. بنابراین اموال خود را بصورت ارزش جایگزینی بیمه می‌کند یعنی متری 4.000.000 ریال. ضمنا در شرایط خصوصی نوشته می‌شود که اموال به قیمت جایگزینی بیمه شده است.

   تفاوت بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی با قرارداد بیمه باربری داخلی چیست؟

   در بیمه مسئولیت متصدیان حمل کلیه خسارت‌هایی که ناشی از مسئولیت بیمه‌‍گذار(خسارت‌های ناشی از وسیله حمل) باشد از قبیل آتش‌سوزی، تصادف، تصادم و واژگونی وسیله نقلیه، سرقت کلی محموله به همراه وسیله حمل و مواردی از این قبیل پوشش دارد، در حالی که بیمه باربری داخلی کلیه خسارت‌های وارد به کالا را براساس شرایط و پوششهای قرارداد(نوع بیمه باربری) جبران می‌نماید. لازم به ذکر است در مواقعی که در بیمه باربری خسارت وارد به کالا ناشی از خطرات وسیله حمل باشد، بیمه‌گر می‌تواند براساس اصل جانشینی خسارت پرداختی را از شرکت متصدی حمل دریافت نماید. بیمه‌نامه باربری توسط صاحب کالا خریداری می‌شود و فاقد فرانشیز است ولی بیمه‌نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی توسط شرکت حمل کننده خریداری می‌شود.

   اعتبار بیمه نامه های باربری در هر یک از حالات حمل چه مدت می باشد؟

   اعتبار بیمه نامه باربری از زمان بارگیری کالا در وسیله حمل شروع شده و در مورد حمل هوایی 30 روز پس از رسیدن هواپیمای حامل کالا به فرودگاه کشور مقصد یا به محض رسیدن کالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بیمه‌گذار) هر کدام که زودتر تحقق یابد،در مورد حمل زمینی 60 روز پس از ورود کالا به مرز زمینی کشور مقصد یا به محض رسیدن کالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بیمه‌گذار) هر کدام که زودتر تحقق یابد، در مورد حمل دریائی ، 60 روز از تخلیه کالا در بندر کشور مقصد یا به محض رسیدن کالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بیمه‌گذار) هر کدام که زودتر تحقق یابد، مدتهای یاد شده در این ماده با درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل تمدید می باشد.

   چه کسانی می توانند ذینفغ بیمه باربری باشند ؟

   صاحب کالا( محموله ) 2- بانک گشایش کننده اعتبار 3- هر بیمه گذار ثالثی که نسبت به مورد بیمه (کالا) دارای نفع بیمه ای باشد.

   کدامیک از انواع پوششهای بیمه باربری برای وارد کنندگان و صادرکنندگان کالا مناسب تر است ؟

   مناسب بودن فقط در کاملتر (گرانتر) بودن پوشش بیمه ای خلاصه نمی شود بلکه نوع کالا و مقدار حداکثر حق بیمه ای که بیمه گذار حاضر است برای خرید پوشش بیمه ای پرداخت نماید نیز در تعیین پوشش بیمه مناسب موثر خواهد. در کلوز A تمامی خطرات به استثنای مواردی که صراحتا قید شده به عنوان استثناء دارای پوشش می باشند.

   آیا تخفیف عدم خسارت در تمدید بیمه نامه باربری نیز اعمال می شود ؟

   بیمه باربری صرفأ جهت حمل یکباره و یا به دفعات یک محموله با ارزش مشخص صادر می شود از این رو بیمه نامه پس از انجام حمل خاتمه می یابد و تخفیف عدم خسارت نخواهد داشت.

   حوادث ناشی از انفجار کپسول گاز(CNG) برای خودروهای تک سوز، که بیمه ثالث شده اند چگونه ارزیابی می‌شود؟

   در صورت عدم صحت اطلاعات بیمه‌نامه در صورت بروز حادثه بیمه‌گذار به مشکل خواهد خورد.

   دزدی دریایی در کدام یک از کلوزهای استاندارد تحت پوشش بیمه باربری قرار می گیرد؟

   در کلوز A انستیتو بیمه گران لندن که البته برخی از بیمه گران به دلیل ریسک بالای این خطر آن را استثناء می نمایند.

   مستاجرین چگونه می‌توانند از طرح همگانی آتش‌سوزی استفاده کنند؟ آیا بیمه کردن اثاثیه یا ساختمان به تنهای در این طرح‌ها ممکن است؟

   مستاجر نسبت به ساختمان در اختیار خود مسئولیت داشته و می‌تواند ساختمان رانیز بیمه کند. ولی اگر مستاجر یا صاحب خانه بخواهد اثاثیه یا ساختمان را به تنهای بیمه کند می‌توان از بیمه‌های معمولی بیمه آتش‌سوزی استفاده نمود ولی در طرح‌های همگانی بستگی به شرایط طرح دارد.

   بیمه مسئولیت مدنی تعمیرگاههای مجاز خودرو چه پوشش‌های را شامل می‌شود؟

   کلیه خسارتهای جانی وارد به مراجعین به تعمیرگاه و خسارت های مالی وارد به خودروهای مستقر در محیط تعمیرگاه ناشی از تحقق خطرات زیر می‌تواند تحت پوشش بیمه‌نامه مذکور قرار گیرد: خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی وانفجار، سرقت کلی، شکست شیشه، سقوط خودرو از وسایل بالا برنده، قصور و اهمال و بی‌احتیاطی در نصب وسائل وقطعات مستعمل، معیوب و نامناسب (در صورت اثبات از طرف مراجع قضائی) و خسارت‌های مالی ناشی از حوادث در موقع تست و آزمایش خودروها در خارج از تعمیرگاه به شرط اعلام موافقت بیمه‌گر

   آیا امکان بیمه کردن پمپ بنزین ها وجود دارد؟ چه بیمه‌نامه هایی می‌توان پیشنهاد داد؟

   می‌توان بیمه‌نامه آتش‌سوزی با خطرات اضافی به همراه بیمه مسئولیت ناشی از آتش‌سوزی و نیز بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان تهیه نمود.

   تالارهای پذیرایی بیمه آتش‌سوزی را لازم دارند، با آتش‌سوزی تالار صدمه‌هایی که به مهمانان وارد می‌شود، آیا بیمه آتش‌سوزی با پوشش فوت و نقص عضو کافی است؟ یا باید از بیمه مسئولیت استفاده کرد؟ درکل برای تالارها چه پوشش بیمه‌ای لازم است؟

   در بیمه آتش‌سوزی فقط اموال بیمه می‌شود و خسارت وارد به افراد تحت پوشش نخواهد بود. برای پوشش خطراتی که افراد را تهدید می‌کند بیمه‌گذار می‌تواند مسئولیت ناشی از آتش‌سوزی و یا بیمه‌نامه مسئولیت واحد‌های اقامتی و پذیرائی در قبال اشخاص ثالث می‌توان خریداری کرد.

   پارکینگ نگهداری خودرو‌ها که به وسیله افسران راهنمایی و رانندگی متوقف می‌شوند، اگر بیمه بدنه نداشته باشند می‌توان بیمه سرقت به تنهایی داد؟

   برای پارکینگ‌ها می‌توان بیمه‌نامه مسئولیت مدیران و مالکان پارکینگ در قبال صاحبان خودروهای متوقف در پارکینگ خریداری نمود.

   در بیمه های آتش‌سوزی کاربری ساختمان در سند مهم است یا موضوع فعالیت؟

   موضوع فعالیت مهمتر است و در بیمه‌نامه باید درج گردد.

   برای مرغداری چه بیمه‌هایی می‌توان صادر کرد؟ آیا جوجه‌ها بیمه می‌شوند؟

   بیمه‌نامه آتش‌سوزی بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه دام‌های صنعتی

   اینکوترمز چه اهمیتی برای بیمه باربری دارد ؟

   اینکوترمز در واقع تعیین کننده وظایف و مسئولیتهای خریدار و فروشنده و تعیین کننده نقطه ای است که مسئولیت از فروشنده به خریدار منتقل می گردد و دقیقأ از همین جاست که مسئولیت شرکت بیمه آغاز می گردد. همچنین طبقه نوع خرید تعیین کننده حداکثر درصد ارزش اضافی است که بیمه گذار در صورت تمایل می تواند کالای مورد بیمه خود را به مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در پروفرما بیمه نماید .

 • بیمه سرمد
  بیمه سرمد
  آدرس: ساختمان مرکزی :تهران، بلوار آفریقا، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش خیابان آرش غربی، پلاک 113، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه اول
  کد پستی: 1917743159
  تلفن: مرکز تمـاس : 43954000 (021)
  امورمشتریان : 43963(021)
  پست الکترونیک: info@sarmadins.ir
 • آشنایی با بیمه سرمد
 • دسترسی سریع مشتریان
 • پورتال سامان
  کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
  مجری : پورتال سامان