•  
   
 
  • بیمه حوادث گروهی

   فرایند دریافت خسارت

   برای پرداخت غرامت از محل بیمه نامه های حوادث می بایست تقاضا و یا اعلام خسارت بیمه گزار و یا بیمه شده و یا زیان دیدگان با قید تاریخ حادثه و ساعت وقوع آن و نیز شرح کامل حادثه به بیمه گر اعلام گردد.
   مدارک مورد نیاز جهت تاییدیه قرارداد به شرح ذیل میباشد:
   • مدت اعتبار بیمه نامه با قید تاریخ شروع و انقضاء پوشش بیمه شده که (می‌بایست تاریخ حادثه در خلال مدت پوشش بیمه ای باشد).
   • نام شخص حادثه دیده، بیمه شده در لیست اسامی بیمه شدگان قرارداد باشد .(در صورت امکان با درج مشخصات شناسنامه ای).
   • حق بیمه حتما قبل از حادثه پرداخت شده باشد.
   • تعهدات شرکت با ذکر نوع تعهد و میزان تعهد درج گردد.

   مدارک اعلام خسارت

   الف ـ در صورت وقوع فوت
   1- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تنظیم گردیده باشد .(درصورتی که فوت ناشی ازحادثه باشد.)
   2- گواهی پزشک معالج یا پزشک قانونی مبنی بر تعیین علت فوت .
   3- کپی برابر با اصل خلاصه رونوشت وفات و یا جواز دفن .
   4- کپی برابر با اصل شناسنامه باطل شده متوفی (کلیه صفحات) .
   5- مدارکی دال بر عضویت بیمه شده در گروه بیمه شدگان بر اساس تعریف بیمه شدگان در ماده دوم (برحسب مورد تصویر برابر اصل حکم کارگزینی و فیش حقوقی متوفی در زمان شروع پوشش بیمه ای و زمان وقوع غرامت، تصویر برابر اصل قرارداد کاری فیمابین بیمه شده و بیمه گذار، لیست کسورات بازنشستگی در زمان شروع پوشش بیمه ای و زمان وقوع غرامت)
   6- کپی صفحه اول (مشخصات) دفترچه تأمین اجتماعی .
   7- اصل برگ تعیین ذینفع به امضاء بیمه شده متوفی و مهر و امضاء بیمه گذار.
   8- برگ انحصار وراثت ( درصورت عدم تعیین ذینفع ) (نامحدود).
   9- (کپی شناسنامه ذینفع ها واستفاده کننده‌گان) .
   10- کپی برابر با اصل گواهینامه رانندگی بیمه شده درصورتی که فوت ناشی ازحادثه رانندگی باشد و بیمه شده رانندگی وسیله نقلیه را به عهده داشته است.
   ب ـ درصورت وقوع نقص عضو یا ازکارافتادگی کلی و جزئی دائم ناشی ازحادثه
   1ـ گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تنظیم گردیده باشد.
   2- گواهی اولین مرجع درمانی که بیمه شده بلافاصله پس از وقوع حادثه به آن مراجعه کرده باشد.
   3ـ گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و تایید نقص عضوبه انضمام سوابق پزشکی وکلیه رادیوگرافیهای به عمل آمده .
   4- کپی برابر با اصل گواهینامه رانندگی بیمه شده درصورتی که نقص عضو کلی و جزئی ناشی ازحادثه رانندگی باشد و بیمه شده رانندگی وسیله نقلیه را به عهده داشته است.
   5- کپی برابر با اصل شناسنامه.
   6- مدارکی دال بر عضویت بیمه شده در گروه بیمه شدگان بر اساس تعریف بیمه شدگان در ماده دوم ( برحسب مورد تصویر برابر اصل حکم کارگزینی و فیش حقوقی متوفی در زمان شروع پوشش بیمه ای و زمان وقوع غرامت، تصویر برابر اصل قرارداد کاری فیمابین بیمه شده و بیمه گذار، لیست کسورات بازنشستگی در زمان شروع پوشش بیمه ای و زمان وقوع غرامت )
   * چنانچه بیمه شده در حین مبادرت به رانندگی در حادثه موثر در بروز فوت یا نقص عضو باشد، ارائه گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه مورد نظر الزامی می‌باشد.
   تبصره 1– بیمه گذار متعهد است درصورت وقوع هریک ازخطرهای مشمول بیمه عمر زمانی و یا حوادث منجر به فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم کامل هر یک ازبیمه شدگان، حق بیمه مربوط به سال بیمه‌ ‌ای وی را به طور کامل پرداخت نماید.
   بدیهی است هرگونه مدارک مورد لزوم جهت تائیدیه و پرداخت غرامت مورد تعهد حسب مورد کتبی به اطلاع بیمه گذار خواهد رسید
   تبصره 2– چنانچه بیمه‌گذار امکان پرداخت حق بیمه موضوع تبصره فوق را نداشته باشد بیمه گر مجاز است مبلغ مذکور را با توافق بیمه گذار از محل سرمایه (غرامت) قابل پرداخت، کسر نماید.

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان