•  
   
 
  • بیمه آتش سوزی مسکونی

   فرایند دریافت خسارت

   بیمه‌گذار موظف است به محض اطلاع از حادثه و حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان وقوع حادثه، بیمه‌گر را به طریق کتبی و یا شفاهی و با اخذ تاییدیه، از حادثه آگاه سازد. پس از اعلام خسارت توسط بیمه‌گذار کارشناسان بیمه‌گر در اولین فرصت از مورد بیمه بازدید نموده و اقدام به تهیه صورتجلسه خسارت می‌نمایند. پس از کنترل مستندات بیمه‌نامه و مدارک درخواستی از بیمه‌گذار میزان خسارت محاسبه و پرداخت می‌شود.
   توجه 1: جلوگیری از توسعه خسارت: بیمه‌گذار باید بلافاصله پس از وقوع حادثه کلیه اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از گسترش خسارت و نجات اموال بیمه‌شده بعمل آورد . مخارجی که بیمه‌گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت صرف می‌کند به فرض اینکه منتج به نتیجه نگردد به عهده بیمه‌گر خواهد بود .
   توجه 2: اثبات میزان موجودی
   بیمه‌گذار بایستی ثابت کند که اولاً مورد بیمه در لحظه وقوع حریق در محل بیمه‌شده موجود بوده و طعمه حریق شده است. ثانیاً مورد بیمه‌ای که دچار آتش سوزی شده است دارای ارزش معینی بوده است زیرا صدور بیمه‌نامه وتعیین مبلغ بیمه‌شده به تنهایی دلیل ارزش و یا وجود مورد بیمه در لحظه وقوع حادثه نیست.
   توجه 3: اعلام کیفیت وقوع آتش‌سوزی: بیمه‌گذار ضمن اعلام خسارت آتش‌سوزی باید چگونگی وقوع حریق و یا شروع حریق را مشخص کند و با توجه به این موضوع است که بیمه‌گر تشخیص خواهد داد آتش‌سوزی در نتیجه تقصیر یا اهمال یا عمد بیمه‌گذار و یا اشخاص ثالث نبوده است.
   توجه 4: دادن امکان رسیدگی به بیمه‌گر
   بیمه‌گذار باید در صورت وقوع حادثه امکانات رسیدگی به بیمه‌گر و نمایندگان او را فراهم آورد. اگر بیمه‌گذار به اعلام خسارت و مطالبه آن اکتفا کند و مانع از این شود که کارشناسان بیمه‌گر از محل بازدید کنند قطعاً این امر حمل بر مسئول بودن بیمه‌گذار و موجب محرومیت وی از دریافت خسارت خواهد شد.

   مدارک اعلام خسارت

   1. اصل بیمه‌نامه و ضمائم آن
   2. گزارش مقامات انتظامی (در صورت نیاز)
   3. گزارش نزدیکترین ایستگاه هواشناسی (در صورت طوفان یا سیل)
   4. گزارش کارشناس خسارت
   5. گزارش آتش‌نشانی

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان