• شوراها و کارگروه ها

   کمیته مدیریت ریسک
   اعضاء :
   • جناب آقای کاتب عضو غیر اجرایی هیات مدیره و رئیس کمیته
   • مدیریت بیمه های اتکائی، دبیر کمیته
   کمیته حسابرسی
   اعضاء :
   • جناب آقای پرویز مقدسی، رئیس کمیته حسابرسی
   • مدیریت حسابرسی و کنترل داخلی، دبیر کمیته
   • جناب آقای دانیالی، عضو کمیته حسابرسی
   • جناب آقای قدیری، عضو کمیته حسابرسی
   وظایف:
   مطابق با منشور کمیته حسابرسی شرکت های سهامی عام (انتشار یافته از سوی سازمان بورس اوراق بهادار)
   کمیته سرمایه گذاری
   اعضاء :
   • جناب آقای فرهنگ شیرزاد ، رئیس کمیته
   • مدیریت سرمایه گذاری ،دبیر کمیته
   • جناب آقای حسینی کنارویی، عضو کمیته
   • معاونت مالی و اداری،عضو کمیته
   وظایف:
   تهیه، تدوین و یا هرگونه تغییر در استراتژی سرمایه‌گذاری
   کمیته تطبیق مقررات
   اعضا :
   • جناب آقای حسینی کنارویی عضو غیر اجرایی هیات مدیره و رئیس کمیته
   • معاون طرح و برنامه، دبیر کمیته
   • مدیریت حسابرسی و کنترل داخلی، عضو کمیته
   • مدیریت فناوری اطلاعات، عضو کمیته
   کمیته جبران خدمات
   اعضا :
   • جناب آقای کاتب عضو عضو غیر اجرایی هیات مدیره و رئیس کمیته
   • مدیریت سرمایه انسانی، دبیر کمیته
   • معاونت طرح و برنامه، عضو کمیته
   • معاونت مالی و اداری، عضو کمیته
   شورای فنی و مشاوران
   زمان تشکیل جلسات: بصورت هفتگی روزهای چهارشنبه از ساعت 9 الی 18
   اعضاء :
   • سرکار خانم الهام جلوی، معاون بیمه های اموال و دبیر شورای فنی
   • جناب آقای غلامعلی ثبات، عضو فنی شورا
   • جناب آقای عزیز الله بیات، عضو فنی شورا
   • جناب آقای محمد حسین نورایی دانش، مشاور فنی و عضو فنی شورا
   • جناب آقای دکتر مهدی ریاحی فر، رئیس شورای فنی
   • جناب آقای اکبر رواقی، عضو شورای فنی
   • جناب آقای مجید حبیبی، عضو شورای فنی
   • جناب آقای محمدرضا موحد، عضو شورای فنی
   وظایف:
   بررسی و اظهار نظر در خصوص دستورالعملها و روشهای اجرایی فعالیت های بیمه ای شرکت اعم از موارد صدور و یا خسارت.
   بررسی و تصویب موارد خاص از جمله انعقاد قرارداد، اعلام نرخ و شرایط، صدور بیمه نامه و شرایط خصوصی بیمه نامه ها و پرداخت خسارت و یا سایر اموری که در زمره عملیات بیمه ای شرکت قرار میگرد.
   تعیین روشهای اجرایی در مواردی که در مصوبات شورای عالی بیمه، مقررات و دستورالعملهای جاری بیمه مرکزی پیش بینی نشده و یا نیازمند تفسیر و رفع ابهام باشد.
   بررسی و تصویب طرح های نوین بیمه ای برای پیشنهاد به مراجع ذیربط که از طرف مدیریتهای فنی و یا بعضاً توسط شورا تهیه میشود.
   بررسی و تعیین حدود اختیارات هر یک از عوامل اجرایی و فنی در خصوص عقد قرارداد، صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت و پیشنهاد جهت تصویب مقامات صلاحیتدار.
   تطبیق و همسوسازی آیین نامه ها و روشهای اجرایی شرکت با روند ملی و بین المللی صنعت بیمه.
   بررسی و اظهار نظر در خصوص ضوابط عقد قرارداد با موسسات تشخیصی و درمانی که از طرف مدیریت ذیربط پیشنهاد میگردد.
   بررسی و اظهار نظر در خصوص ضوابط و فرایند اجرایی انتخاب پزشکان و کارشناسان معتمد در رشته های مختلف بیمه ای.
   بررسی و اظهار نظر در خصوص برنامه ها و قراردادهای اتکایی شرکت که از طرف مدیریت مربوطه تهیه و پیشنهاد گردیده است جهت تصویب مدیریت عامل.
   بررسی و اظهار نظر در خصوص موارد ارجاعی از طرف مدیر عامل و یا معاون فنی شرکت.
   شورای اداری و استخدامی
   زمان تشکیل جلسات: متناسب با نیاز و موضوعات قابل طرح
   اعضاء :
   • جناب آقای مفید امینی، قائم مقام محترم مدیرعامل
   • جناب آقای ریاحی، مشاور مدیرعامل، به عنوان نماینده محترم معاونت فروش و توسعه بازار
   • جناب آقای مهدی مهدوی، معاون طرح و توسعه و نماینده حوزه طرح و توسعه
   • جناب آقای سید روح الله علیپور یزدی. معاونت محترم امورمالی و اداری و نماینده مدیرتهای حوزه مدیر عامل
   • سرکار خانم مرجان امیرانی، مدیر بیمه های اتکایی و امور بین الملل و نماینده حوزه فنی
   وظایف:
   بررسی و ارزشیابی مشاغل و شاغلین براساس ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل
   بررسی و اعلام نظر در خصوص سوابق تجربی مربوط ، مشابه و غیرمربوط
   بررسی و انطباق پست های سازمانی با مشاغل
   بررسی و اظهار نظر در خصوص انتصاب و ارتقاء کارمندان با توجه به ضوابط این دستورالعمل
   بررسی و اعلام نظر در زمینه دوره های آموزشی، کارآموزی یا محتوای دوره ها از نظر انطباق با طرح طبقه بندی مشاغل
   ارزیابی و تعیین امتیازات دوره های کارآموزی و آموزشی مربوط
   بررسی و پیشنهاد اصلاحات لازم در طرح طبقه بندی مشاغل و آئین نامه اداری و استخدامی
   هم‌ترازی سایر عناوین مدیریت و سرپرستی با عناوین جدول مشاغل مدیریت و سرپرستی
   شورای معاونین
   زمان تشکیل جلسات: هفتگی روزهای سه شنبه از ساعت 15 الی 18
   اعضاء :
   • جناب آقای مفید امینی، قائم مقام محترم مدیرعامل
   • جناب آقای سید روح الله علیپور یزدی، معاونت محترم امورمالی و اداری
   • جناب آقای موحد، معاونت محترم فنی
   • جناب آقای مهدی مهدوی، معاونت محترم طرح و توسعه
   • جناب آقای ساجدی،معاونت محترم فروش و توسعه بازار
   شرح وظایف:
   بررسی فعالیتها و برنامه های جاری شرکت
   کمیسیون معاملات
   زمان تشکیل جلسات: متناسب با نیاز و موضوعات قابل طرح
   اعضا:
   • جناب آقای مجتبی کاتب،عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون
   • جناب آقای مهدی مهدوی، معاون طرح و توسعه و نماینده مدیرعامل در کمیسیون معاملات
   • جناب آقای غلامحسین پهلوان، مشاور حقوقی شرکت و کارشناس حقوقی در کمیسیون معاملات
   • جناب آقای سید روح الله علیپور یزدی، معاونت امورمالی و اداری
   • جناب آقای حسین نظریان، سرپرست مدیریت پشتیبانی
   مدیر واحد متقاضی معامله حسب مورد بدون حق امضاء
   کمیته فنی و بازرگانی حسب مورد بدون حق امضاء
   شرح وظایف:
   تعیین نحوه انجام معامله از قبیل استعلام، مناقصه عمومی، مناقصه محدود، مزایده عمومی، مزایده محدود و یا مذاکره در مواردی که آیین نامه مقررات خاصی را معین نکرده است.
   تأیید کفایت اسناد مناقصه و یا مزایده که از طرف واحد مربوطه تهیه شده است، به منظور تعداد دفعات و نحوه انتشار آگهی و یا ارسال دعوت نامه و تشخیص ضرورت حضور یا عدم حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه قرائت پشنهادها.
   بررسی و تایید نرخ عادلانه یا پایه.
   تعیین نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه و یا مزایده.
   ارزیابی شکلی و مالی درخصوص پیشنهادهای ارائه شده و اعلام تصمیم در مورد آنها.
   ارزیابی فنی، بازرگانی و بررسی صلاحیت مناقصه گران / مزایده گران و در صورت لزوم ارجاع آن به کمیته فنی - بازرگانی.
   تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط مندرج در این آیین نامه.
   تهیه و تنظیم جدول زمان بندی انجام مناقصه / مزایده و پایش برنامه زمانی انجام آنها.
   تصمیم گیری درخصوص تجدید یا لغو مناقصه / مزایده طبق شرایط مندرج در این آیین نامه.
   پیشنهاد امضاء کنندگان قراردادهایی که به تائید کمیسیون معاملات رسیده باشد.
   شورای تبلیغات
   زمان تشکیل جلسات: متناسب با نیاز و موضوعات قابل طرح
   اعضاء :
   • جناب آقای ساجدی ، معاونت فروش و توسعه بازار
   • جناب آقای مهدی مهدوی، معاون طرح و توسعه و نماینده حوزه طرح و توسعه
   • جناب آقای رامتین حامی فرد، مدیر روابط عمومی و امور مشتریان و دبیر شورای تبلیغات
   شرح وظایف:
   تهیه برنامه اطلاع رسانی و تبلیغات شرکت در هر سال بنا به اهداف و برنامه های شرکت های در بازاریابی وفروش و سایر بخش های مربوط؛
   اظهارنظر و نهایی سازی سرفصل های برنامه تبلیغاتی و روابط عمومی پیشنهادی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات در هر سال؛
   اظهارنظر و نهایی سازی بودجه پیشنهادی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات هر سال تا پایان بهمن ماه سال قبل؛
   تعیین حدود اختیارات مدیر برای اجرای برنامه های روابط عمومی و تبلیغات در هر سر فصل؛
   نظارت بر اجرای برنامه های روابط عمومی و تبلیغات.
   بررسی و اظهار نظر پیشنهادات مدیریت روابط عمومی و تبلیغات در موارد خاص، خارج از حدود اختیارات مدیر
 • بیمه سرمد
  بیمه سرمد
  آدرس: ساختمان مرکزی :تهران، بلوار آفریقا، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش خیابان آرش غربی، پلاک 113، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه اول
  کد پستی: 1917743159
  تلفن: مرکز تمـاس : 43954000 (021)
  امورمشتریان : 43963(021)
  پست الکترونیک: info@sarmadins.ir
 • آشنایی با بیمه سرمد
 • دسترسی سریع مشتریان
 • پورتال سامان
  کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
  مجری : پورتال سامان