• شوراها و کارگروه ها

   کمیته مدیریت ریسک
   زمان تشکیل جلسات: ماهانه روزهای یکشنبه از ساعت 14 لغایت 16
   اعضاء :
   • آقای محمد تقوی نژاد دیلمی. عضو موظف هیات مدیره و رئیس کمیته مدیریت ریسک
   • آقای احمدرضا رفیعی. نماینده مدیرعامل و عضو کمیته مدیریت ریسک
   • آقای رضا قهرمانی. نماینده هیات مدیره و عضو کمیته مدیریت ریسک
   • آقای محمد صیادی. کارشناس مدیریت ریسک
   • آقای محمد غلامرضایی، مدیر تحقیق، توسعه و آموزش و دبیر کمیته ریسک
   کمیته حسابرسی
   زمان تشکیل جلسات: دو هفته یکبار روزهای پنجشنبه از ساعت 8 لغایت 11
   اعضاء :
   • آقای سیاوش محمدی رودباری، عضو غیرموظف هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی
   • آقای آقای علیرضا معظمی، عضو کمیته حسابرسی
   • آقای میرمهرام پژم، عضو کمیته حسابرسی
   • آقای محسن جعفری نژاد، مدیر حسابرسی و کنترل داخلی
   وظایف:
   مطابق با منشور کمیته حسابرسی شرکت های سهام عام (انتشار یافته از سوی سازمان بورس اوراق بهادار)
   کمیته سرمایه گذاری
   زمان تشکیل جلسات: هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 14 لغایت 16
   اعضاء :
   • آقای سید روح الله علیپور یزدی. مدیر امورمالی و سرپرست مدیریت سرمایه گذاری
   • خانم ویدا بیگدلی. مشاور سرمایه گذاری
   • آقای رضا قهرمانی، مشاور سرمایه گذاری
   • خانم مهرناز معین فرد، کارشناس سرمایه گذاری
   وظایف:
   تهیه، تدوین و یا هرگونه تغییر در استراتژی سرمایه‌گذاری
   شورای فنی و مشاوران
   زمان تشکیل جلسات: بصورت هفتگی روزهای چهارشنبه از ساعت 9 الی 18
   اعضاء :
   • آقای حسین حاتمی، قائم مقام و معاون فنی و رئیس شورای فنی
   • خانم الهام جلوی، معاون بیمه های اموال و دبیر شورای فنی
   • آقای غلامعلی ثبات، عضو فنی شورا
   • آقای عزیز الله بیات، عضو فنی شورا
   • آقای محمد حسین نورایی دانش، مشاور فنی و عضو فنی شورا
   • آقای سید محمود حسنی ده آبادی، عضو حقوقی شورا
   وظایف:
   بررسی و اظهار نظر در خصوص دستورالعملها و روشهای اجرایی فعالیت های بیمه ای شرکت اعم از موارد صدور و یا خسارت.
   بررسی و تصویب موارد خاص از جمله انعقاد قرارداد، اعلام نرخ و شرایط، صدور بیمه نامه و شرایط خصوصی بیمه نامه ها و پرداخت خسارت و یا سایر اموری که در زمره عملیات بیمه ای شرکت قرار میگرد.
   تعیین روشهای اجرایی در مواردی که در مصوبات شورای عالی بیمه، مقررات و دستورالعملهای جاری بیمه مرکزی پیش بینی نشده و یا نیازمند تفسیر و رفع ابهام باشد.
   بررسی و تصویب طرح های نوین بیمه ای برای پیشنهاد به مراجع ذیربط که از طرف مدیریتهای فنی و یا بعضاً توسط شورا تهیه میشود.
   بررسی و تعیین حدود اختیارات هر یک از عوامل اجرایی و فنی در خصوص عقد قرارداد، صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت و پیشنهاد جهت تصویب مقامات صلاحیتدار.
   تطبیق و همسوسازی آیین نامه ها و روشهای اجرایی شرکت با روند ملی و بین المللی صنعت بیمه.
   بررسی و اظهار نظر در خصوص ضوابط عقد قرارداد با موسسات تشخیصی و درمانی که از طرف مدیریت ذیربط پیشنهاد میگردد.
   بررسی و اظهار نظر در خصوص ضوابط و فرایند اجرایی انتخاب پزشکان و کارشناسان معتمد در رشته های مختلف بیمه ای.
   بررسی و اظهار نظر در خصوص برنامه ها و قراردادهای اتکایی شرکت که از طرف مدیریت مربوطه تهیه و پیشنهاد گردیده است جهت تصویب مدیریت عامل.
   بررسی و اظهار نظر در خصوص موارد ارجاعی از طرف مدیر عامل و یا معاون فنی شرکت.
   شورای اداری و استخدامی
   زمان تشکیل جلسات: متناسب با نیاز و موضوعات قابل طرح
   اعضاء :
   • آقای حسین حاتمی، قائم مقام و معاون فنی و نماینده مدیرعامل
   • آقای اسدالله ناظری، مدیر سرمایه های انسانی و دبیر شورای اداری استخدامی
   • آقای محمد رضا سرگلزائی، معاون بازاریابی و نماینده حوزه بازاریابی و شبکه فروش
   • آقای مهدی مهدوی، معاون طرح و توسعه و نماینده حوزه طرح و توسعه
   • آقای احمد جرگویی، مشاور مدیرعامل و سرپرست بازاریابی و شبکه فروش و نماینده حوزه شبکه فروش
   • آقای سید روح الله علیپور یزدی مدیر امورمالی و نماینده مدیرتهای حوزه مدیر عامل
   • خانم مرجان امیرانی، مدیر بیمه های اتکایی و امور بین الملل و نماینده حوزه فنی
   وظایف:
   بررسی و ارزشیابی مشاغل و شاغلین براساس ضوابط طرح طبقه¬بندی مشاغل
   بررسی و اعلام نظر در خصوص سوابق تجربی مربوط ، مشابه و غیرمربوط
   بررسی و انطباق پست های سازمانی با مشاغل
   بررسی و اظهار نظر در خصوص انتصاب و ارتقاء کارمندان با توجه به ضوابط این دستورالعمل
   بررسی و اعلام نظر در زمینه دوره¬های آموزشی، کارآموزی یا محتوای دوره¬ها از نظر انطباق با طرح طبقه بندی مشاغل
   ارزیابی و تعیین امتیازات دوره های کارآموزی و آموزشی مربوط
   بررسی و پیشنهاد اصلاحات لازم در طرح طبقه بندی مشاغل و آئین نامه اداری و استخدامی
   هم‌ترازی سایر عناوین مدیریت و سرپرستی با عناوین جدول مشاغل مدیریت و سرپرستی
   شورای معاونین
   زمان تشکیل جلسات: هفتگی روزهای سه شنبه از ساعت 15 الی 18
   اعضاء :
   • آقای علیرضا هادی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره
   • آقای حسین حاتمی، قائم مقام و معاون فنی
   • آقای محمدرضا سرگلزائی، معاون بازاریابی و فروش
   • آقای مهدی مهدوی، معاون طرح و توسعه
   • آقای احمد جرگویی، مشاور مدیرعامل و سرپرست بازاریابی و شبکه فروش
   شرح وظایف:
   بررسی فعالیتها و برنامه های جاری شرکت
   کمیسیون معاملات
   زمان تشکیل جلسات: متناسب با نیاز و موضوعات قابل طرح
   اعضا:
   • آقای محمد تقوی نژاد، عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون معاملات
   • آقای حسین مهرپور، مدیر امور پشتیبانی و دبیر کمیسیون معاملات
   • آقای مهدی مهدوی معاون طرح و توسعه و نماینده مدیرعامل در کمیسیون معاملات
   • آقای غلامحسین پهلوان مشاور حقوقی شرکت و کارشناس حقوقی در کمیسیون معاملات
   • آقای سید روح الله علیپور یزدی مدیر امورمالی
   مدیر واحد متقاضی معامله حسب مورد بدون حق امضاء
   کمیته فنی و بازرگانی حسب مورد بدون حق امضاء
   شرح وظایف:
   تعیین نحوه انجام معامله از قبیل استعلام، مناقصه عمومی، مناقصه محدود، مزایده عمومی، مزایده محدود و یا مذاکره در مواردی که آیین نامه مقررات خاصی را معین نکرده است.
   تأیید کفایت اسناد مناقصه و یا مزایده که از طرف واحد مربوطه تهیه شده است، به¬منظور تعداد دفعات و نحوه انتشار آگهی و یا ارسال دعوت¬نامه و تشخیص ضرورت حضور یا عدم حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه قرائت پشنهادها.
   بررسی و تایید نرخ عادلانه یا پایه.
   تعیین نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه و یا مزایده.
   ارزیابی شکلی و مالی درخصوص پیشنهادهای ارائه شده و اعلام تصمیم در مورد آنها.
   ارزیابی فنی، بازرگانی و بررسی صلاحیت مناقصه گران / مزایده گران و در صورت لزوم ارجاع آن به کمیته فنی - بازرگانی.
   تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط مندرج در این آیین نامه.
   تهیه و تنظیم جدول زمان¬بندی انجام مناقصه / مزایده و پایش برنامه زمانی انجام آنها.
   تصمیم گیری درخصوص تجدید یا لغو مناقصه / مزایده طبق شرایط مندرج در این آیین نامه.
   پیشنهاد امضاء کنندگان قراردادهایی که به تائید کمیسیون معاملات رسیده باشد.
   شورای تبلیغات
   زمان تشکیل جلسات: متناسب با نیاز و موضوعات قابل طرح
   اعضاء :
   • آقای محمدرضا سرگلزائی، معاون بازاریابی و نماینده حوزه بازاریابی و شبکه فروش
   • آقای مهدی مهدوی، معاون طرح و توسعه و نماینده حوزه طرح و توسعه
   • آقای احمد جرگویی، مشاور مدیرعامل و سرپرست بازاریابی و شبکه فروش و نماینده حوزه شبکه فروش
   • آقای رامتین حامی فرد، مدیر روابط عمومی و امور مشتریان و دبیر شورای تبلیغات
   شرح وظایف:
   تهیه برنامه اطلاع¬رسانی و تبلیغات شرکت در هر سال بنا به اهداف و برنامه¬های شرکت¬¬های در بازاریابی وفروش و سایر بخش¬های مربوط؛
   اظهارنظر و نهایی¬سازی سرفصل¬های برنامه تبلیغاتی و روابط عمومی پیشنهادی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات در هر سال؛
   اظهارنظر و نهایی¬سازی بودجه پیشنهادی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات هر سال تا پایان بهمن ماه سال قبل؛
   تعیین حدود اختیارات مدیر برای اجرای برنامه های روابط عمومی و تبلیغات در هر سر فصل؛
   نظارت بر اجرای برنامه¬های روابط عمومی و تبلیغات.
   بررسی و اظهار نظر پیشنهادات مدیریت روابط عمومی و تبلیغات در موارد خاص، خارج از حدود اختیارات مدیر
   کمیته وام
   زمان تشکیل جلسات: متناسب با نیاز و موضوعات قابل طرح
   اعضاء :
   • آقای مهدی مهدوی، معاون طرح و توسعه و نماینده مدیرعامل
   • آقای اسدالله ناظری، مدیر سرمایه های انسانی و دبیر کمیته
   • آقای حامد عابدینی، مدیر انفورماتیک و نماینده کارکنان
   شرح وظایف:
   تهیه فراخوان دوره ای جهت دریافت درخواست متقاضیان وام
   بررسی و مطالعه درخواستها، احراز شرایط و تعیین حق تقدم و اولویتها و تائید پرداخت وام
 • بیمه سرمد
  بیمه سرمد
  آدرس: ساختمان مرکزی :تهران، بلوار آفریقا، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش خیابان آرش غربی، پلاک 113، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه اول
  تلفن: مرکز تمـاس : 43954000 (021)
  امورمشتریان : 43963(021)
  پست الکترونیک: info@sarmadins.ir
 • آشنایی با بیمه سرمد
 • دسترسی سریع مشتریان
 • پورتال سامان
  کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
  مجری : پورتال سامان