•  
   
 
  • اکبر رواقی

   اکبر رواقی
   • مقوم داروئی در شرکت بیمه البرز در سال 1374
   • کارشناس خسارت درمان شرکت بیمه البرز از سال 1375 تا 1380
   • رئیس اداره خسارت درمان و امور قرارداد های مراکز درمانی و تشخیصی شرکت بیمه البرز از سال 1380 تا 1383
   • داور فنی شرکت بیمه البرز در موضوع اختلاف حقوقی با شرکت کمک رسان
   • مدیر بیمه های اشخاص بیمه دی از سال 1384 تا 1391
   • عضو شورای فنی شرکت بیمه دی در زمان همکاری با آن شرکت
   • همکاری باشرکت بیمه آرمان جهت راه اندازی بعنوان مدیر بیمه های اشخاص
   • همکاری با چند شرکت بیمه درحال تاسیس و ارائه طرح های بیمه ای در رشته اشخاص جهت تکمیل طرح توجیهی و ارائه به بیمه مرکزی ج.ا.ا
   • طراحی چند طرح بیمه‌ای و طراحی نحوه ارائه خدمات بیمه ای به بیمه شدگان خرد در رشته درمان
   • مشاور مدیران عامل بیمه دی درزمان عدم داشتن مسئولیت اجرائی در آن شرکت
   • عضو کمیته تخصصی 5 نفره بازنگری آئین نامه شماره 13 بیمه های زندگی از طرف سندیکای بیمه گران و منجر شدن آن به آئین نامه شماره 68 مصوب شورای عالی بیمه
   • عضویت در کارگروه درمان سندیکای بیمه گران
   • عضویت در کارگروه قرارداد های مراکز درمانی سندیکای بیمه گران
   • عضویت در کارگروه بیمه های زندگی سندیکای بیمه گران
   • مدیر نمونه شرکت بیمه دی در سال 1391
   • مدیر بیمه های اشخاص شرکت بیمه سرمد از سال 1392 تا کنون
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان